Mở nhà hàng quán ăn, chủ quán nhỏ vẽ lối tắt nào đến vạch đích

Mở nhà hàng quán ăn, chủ quán nhỏ vẽ lối tắt nào đến vạch đích